Hakkımızda

Kalite Politikamız

KAMPÜS Personel Belgelendirme Faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki prensipleri politika olarak benimsemiştir:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

o Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlamak,

o Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlamak,

o Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlamak,

o Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirmek,

o Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlamak,

o Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin etmek,

FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

o Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak,

o Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamak,

o Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate almak,

o Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak,

KALİTE GÜVENCESİ POLİTİKASI

o Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,

o Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak,

İÇ DOĞRULAMA POLİTİKASI

o Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,

o İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak,

o İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,

o İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,

İTİRAZ VE ŞİKAYET POLİTİKASI

o Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,

o Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak,

o Tüm adayları itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirmek,

o Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak,

o Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyeti standardize etmek ve kayıt altına almak,

o Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydını saklamak,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

o Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak,

o Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmek,

o İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasını, gerektiği şekilde kullanılmasını, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmek,

o Tüm kişilerin olası risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerini sağlamak amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlamak ve gözetimde bulunmak,

o İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,

o İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,

o Güvenli çalışma sistemlerini uygulamak ve risk teşkil eden durumları kontrol altında tutmak,

o İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaları güncel olarak uygulamak ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak,

PERSONEL EĞİTİMİ POLİTİKASI

o Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,

o Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak,

o Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını sağlamak, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesini sağlamak,

o İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitim almış olması ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamasını sağlamak,

o Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamak,

BELGELERİN KÖTÜYE KULLANIMINI ENGELLEME POLİTİKASI

o Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemek,

o Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,

o Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize etmek ve kayıt altına almak,

o Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak,