Hizmetlerimiz

Belge Kullanım Sözleşmesi

İş bu sözleşme, Kampüs Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. (bundan sonra “Kampüs” olarak anılacaktır)ile Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişi(bundan sonra “Belgelendirilmiş Kişi” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış olup, Belgelendirilmiş kişi ilgili kurallara uygun davranacağını bu sözleşme ile kabul ve beyan eder.

 

Genel

 1. Belge teslim sırasında adayla Kampüs arasında, bu prosedürde tanımlanan şartların yazdığı bir “Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi” imzalanır.
 2. Yazılı uyarı yapıldığı halde bu sözleşme şartlarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu, bu sözleşme şartlarına uymayan kişinin kendisidir.
 3. Bu Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi metninin Kampüs’ün web sayfasında (kampusmeslek.com) yayınlanmasıyla tüm belgelendirilmiş kişilerin erişimine açılır.

 

Belge Kullanımı

 1. Sertifikanın sahibi Kampüs’tür. Belgelendirilmiş kişiye kullanım hakkı verilir.
 2. Belge, yalnız kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılır.
 3. Hiçbir surette belge başkasına devredilemez, kullandırılamaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 4. Belgelendirilmiş kişi, imzaladığı Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi ile KAMPÜS’ün belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul eder. Belgelendirme ile ilgili olarak KAMPÜS'e yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulması halinde, Kampüs’ün bu yetkisini kullanacağının farkındadır.
 5. Belge, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda veya geçerlilik süresi dolduğunda geçersizdir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı veya iptal edileceği PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü ile belirlenmiştir.
 6. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son verilir ve Kampüs tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belge iade alınır.
 7. Belgesi iptal edilen kişi, on beş gün içerisinde belgenin aslını Kampüs’e iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir.
 8. Belge, Kampüs’e ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanılamaz ve belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz.
 9. Belgelendirilmiş kişi, belgeyi KAMPÜS ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanamaz
 10. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilir ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte Kampüs’e başvurulur.
 11. Belgelendirilmiş kişi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda işveren ve kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranmakla yükümlüdür.
 12. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları Kampüs’ün web sayfasından (www.kampusmeslek.com) ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
 13. Belgelendirme ve belgelendirme şartlarında değişiklik duyuruları tüm Belgelendirilmiş kişilerin erişimine açık, gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ve zamanında, Kampüs’ün web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan edilir.
 14. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarılar durum sorgulama kişisel hesaplardan erişilebilecek şekilde bildirilir.
 15. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahipleri, değişen şartlara uymaları konusunda uyarılır ve yöntemler hakkında bilgilendirilir.
 16. Belge kullanımı ve belgelendirilmiş kişi ile ilgili tüm şikâyetler, PR.9-8.00 İtiraz ve Şikayet Prosedürü’ne göre değerlendirilir.
 17. Merkez belgelendirilmiş kişilerin, kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

Marka/Logo Kullanımı

 1. Belgelendirilmiş kişi ve çalıştığı kuruluş, Kampüs logo/markasını sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir.
 2. Logo/markanın kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markanın hizmete ait olmadığı, hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu belirtilir.
 3. Logo/marka, Kampüs’ün web sayfasında görülen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerine kullanılır.
 4. Logo/marka boyutları, okunabilirliği ve oranlaması bozulmamak şartıyla değiştirebilir.
 5. Logo/marka basılı veya elektronik ortamda, belgelendirilmiş kişinin çalıştığı kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılır.
 6. Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde logo/marka kullanımı durdurulur.
 7. Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü’nde belirlendiği şekilde belge askıya alınır veya iptal edilir.

Kampüs’ün Yükümlülükleri

 1. Aday/belgelendirilmiş personel ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanını tüm çalışanlarına, komite ve kurul üyelerine ve sözleşmeli personeline imzalatmakla yükümlüdür.
 2. Kampüs, Belgelendirme Prosedürlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında dokümanlardaki yürürlük/revizyon tarihi esas alınır. Referans dokümanların güncel halleri web sitesinde yayınlanır. Kampüs tarafından verilen belgenin mülkiyeti kendisine aittir.
 3. Kampüs’e itiraz ya da şikâyet olması durumunda, PR.9-8.00 İtiraz ve Şikayet Prosedürü uygulanır.

Sözleşmenin İptali ve Belgenin Askıya Alınması/İptali

 1. Belge geçerlilik süresince belgelendirmeye esas olan Ulusal Yeterlilikte tanımlanmış periyotlarda gözetim yapılır. Kampüs, uygun bir zaman diliminde tarihini belge sahibine bildirmek kaydıyla gözetim periyodunda değişiklik yapabilir. Gözetim periyodlarının belirlenmesinde aşağıda yer alan teknik, idari ve hukuksal koşullar göz önünde bulundurulur;
 • Belgelendirme Programıyla ilgili teknolojik gelişmeler, Ulusal Yeterlilikler ve yönetmeliklerdeki değişiklikler,
 • Belgelendirme yetkisi olanların ve gerektiğinde ilgili uzmanların (öğretim üyeleri, MYK üyeleri, konu ile ilgili kuruluşlarda çalışan uzmanlar vb.) görüşleri,
 • Belgelendirme programı ile ilgili gelişmelerin sıklığı,
 • Yasal zorunluluklar

 

 1. Gözetim Yöntemi; Kampüs tarafından belgelendirilen kişi, belge kapsamı/konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür. Belge sahibi gözetim süresine bakılmaksızın, sağlık durumunda olabilecek kalıcı değişikliğini (özür vb.) Kampüs’e bildirmek zorundadır.
 2. Kampüs tarafından belgelendirilen kişi, Ulusal Yeterlilikte belirtilen sürede iş bitirme belgesi veya çalıştığı kuruluştan aldığı başlıklı kâğıda, çalıştığı iş konusunun da belirtildiği bir yazıyı Kampüs’e ulaştırır.
 3. Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri Kampüs’e sunmayan belge sahibinin belgesi, askıya alınır. Kampüs, belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine yazılı olarak durumu bildirir. Belgesi askıya alınanlardan, belgenin askıya alındığı süre boyunca, belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasına dair yazılı bildirim yapar.
 4. Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere Kampüs web sitesinden duyurusu yapılır.
 5. Belge sahibinin mesleğini icra edemediği süreçte belgenin askıya alınması ya da iptali gerekebilir.
 6. Belgelendirme programında yapılan değişikliklerin izlenmesi, programın Program Komitesi tarafından gözden geçirilmesi ve geçerli kılınması; MYK’nın Belgelendirme Programı ile ilgili bir değişiklik olması durumunda, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme programında yapılan değişikliklere uyum sağlaması gerektiği belgelendirilmiş kişiye duyurulur. Sınav yapılması gerekip gerekmediği; gerekli ise yapılacak sınavın içeriği Program Komitesi tarafından belirlenir.
 7. Belgelendirme programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, belgelendirilmiş personelin değişiklik koşullarını gözetim tarihine kadar sağlaması gerekmektedir. Değişiklikler gözetim tarihinden sonra yapılmış ise yeniden belgelendirme tarihine kadar değişiklik koşullarının sağlanması gerekir. Yasal zorunluluk durumunda ise bu süre kısaltılabilir. Değişiklik koşulları sağlanıncaya kadar belge sahibi, yeniden belgelendirme için yapılacak sınava alınmaz.

 

Anlaşmazlıkların Çözümü

 1. Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce Kampüs’e başvurmayı, gerektiğinde Kampüs’ün itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak İstanbul mahkemelerini kabul ederler.
 2. İş bu belge, adayın belge almaya hak kazanması halinde geçerli olacaktır. Belge almaya hak kazanmayan kişiler için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.