Hizmetlerimiz

Belge Kullanım Sözleşmesi

İş bu sözleşme, Kampüs Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. (bundan sonra “Kampüs” olarak anılacaktır)ile Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişi(bundan sonra “Belgelendirilmiş Kişi” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış olup, Belgelendirilmiş kişi ilgili kurallara uygun davranacağını bu sözleşme ile kabul ve beyan eder.

Genel

 1. Belge teslim sırasında adayla Kampüs arasında, bu prosedürde tanımlanan şartların yazdığı bir “Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi” imzalanır.
 2. Yazılı uyarı yapıldığı halde bu sözleşme şartlarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu, bu sözleşme şartlarına uymayan kişinin kendisidir.

Belge Kullanımı

 1. Sertifikanın sahibi Kampüs’tür. Belgelendirilmiş kişiye kullanım hakkı verilir.
 2. Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programına uymak zorundadır.
 3. Belgelendirmeye ilişkin beyanlar sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göredir.
 4. Hiçbir surette belge başkasına devredilemez, kullandırılamaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 5. Belge, Kampüs’ün itibarını düşürecek bir şekilde kullanılamaz ve belgelendirmeye ilişkin olarak Kampüs’ün yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunulamaz.
 6. Belgenin, askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; Kampüs veya belgeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurulur ve Belgeli kişi Kampüs tarafından düzenlenen her türlü belgeyi iade etmek zorundadır. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı veya iptal edileceği PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü ile belirlenmiştir.
 7. Belgesi iptal edilen kişi, on beş gün içerisinde belgenin aslını Kampüs’e iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir.
 8. Belgeli kişi, Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanamaz. Kampüs’e ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek biçimde kullanamaz ve belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda bulunamaz.
 9. Belgelendirilmiş kişi, belgeyi KAMPÜS ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanamaz
 10. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilir ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte Kampüs’e başvurulur.
 11. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları Kampüs’ün web sayfasından (www.kampusmeslek.com) ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
 12. Belge kullanımı ve belgelendirilmiş kişi ile ilgili tüm şikâyetler, PR.9-8.00 İtiraz ve Şikayet Prosedürü’ne göre değerlendirilir.
 13. Merkez belgelendirilmiş kişilerin, kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Marka/Logo Kullanımı

 1. Belge, Marka ve Logo Kullanımı ile ilgili detaylı bilgi herkesin erişimine açık olarak kampusmeslek.com adresinde PR.9-7.00 Belge, Marka ve Logo Kullanımı Prosedüründe açıklanmıştır.
 2. TÜRKAK, MYK marka kullanımı belgeli kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.
 3. Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde KAMPÜS logo/marka kullanımı durdurulur.
 4. Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü’nde belirlendiği şekilde belge askıya alınır veya iptal edilir.

Kampüs’ün Yükümlülükleri

 1. Aday/belgelendirilmiş personel ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanını tüm çalışanlarına, komite ve kurul üyelerine ve sözleşmeli personeline imzalatmakla yükümlüdür.
 2. Kampüs, Belgelendirme Prosedürlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında dokümanlardaki yürürlük/revizyon tarihi esas alınır. Referans dokümanların güncel halleri web sitesinde yayınlanır.
 3. Kampüs’e itiraz ya da şikâyet olması durumunda, PR.9-8.00 İtiraz ve Şikayet Prosedürü uygulanır.

Sözleşmenin İptali ve Belgenin Askıya Alınması/İptali

 1. Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde gözetim yapılır.
 2. Gözetim Yöntemi; Kampüs tarafından belgelendirilen kişi, belge kapsamı/konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür. Belge sahibi gözetim süresine bakılmaksızın, sağlık durumunda olabilecek kalıcı değişikliğini (özür vb.) Kampüs’e bildirmek zorundadır.
 3. Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri Kampüs’e sunmayan belge sahibinin belgesi, askıya alınır. Kampüs, belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine yazılı olarak durumu bildirir. Belgesi askıya alınanlardan, belgenin askıya alındığı süre boyunca, belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasına dair yazılı bildirim yapar.
 4. Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere Kampüs web sitesinden duyurusu yapılır.
 5. Belge sahibinin mesleğini icra edemediği süreçte belgenin askıya alınması ya da iptali gerekebilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

 1. Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce Kampüs’e başvurmayı, gerektiğinde Kampüs’ün itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak İstanbul mahkemelerini kabul ederler.
 2. İş bu belge, adayın belge almaya hak kazanması halinde geçerli olacaktır. Belge almaya hak kazanmayan kişiler için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
SZ-03/rev.8/0622                                                                                      İlk Yayın Tarihi: 30/10/2018                                                         Sayfa 2 / 2