Hizmetlerimiz

Belge Kullanım Sözleşmesi

İş bu sözleşme, Kampüs Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. (bundan sonra “Kampüs” olarak anılacaktır)ile Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişi(bundan sonra “Belgelendirilmiş Kişi” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış olup, Belgelendirilmiş kişi ilgili kurallara uygun davranacağını bu sözleşme ile kabul ve beyan eder.

Genel

 1. Belge teslim sırasında adayla Kampüs arasında, bu prosedürde tanımlanan şartların yazdığı bir “Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi” imzalanır.
 2. Yazılı uyarı yapıldığı halde bu sözleşme şartlarına uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu, bu sözleşme şartlarına uymayan kişinin kendisidir.

Belge Kullanımı

 1. Sertifikanın sahibi Kampüs’tür. Belgelendirilmiş kişiye kullanım hakkı verilir.
 2. Belgelendirilmiş kişi belgelendirme programına uyum sağlaması gerektiği bilir.
 3. Belge, yalnız kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılır.
 4. Hiçbir surette belge başkasına devredilemez, kullandırılamaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 5. Belgelendirilmiş kişi, imzaladığı Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi Kullanım Sözleşmesi ile KAMPÜS’ün belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul eder. Belgelendirme ile ilgili olarak KAMPÜS'e yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulması halinde, Kampüs’ün bu yetkisini kullanacağının farkındadır.
 6. Belge, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda veya geçerlilik süresi dolduğunda geçersizdir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı veya iptal edileceği PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü ile belirlenmiştir.
 7. Belgesi iptal edilen kişi, on beş gün içerisinde belgenin aslını Kampüs’e iade etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir.
 8. Belge, Kampüs’e ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanılamaz ve belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz.
 9. Belgelendirilmiş kişi, belgeyi KAMPÜS ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanamaz
 10. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilir ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte Kampüs’e başvurulur.
 11. Belgelendirilmiş kişi, belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları Kampüs’ün web sayfasından (www.kampusmeslek.com) ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
 12. Belge kullanımı ve belgelendirilmiş kişi ile ilgili tüm şikâyetler, PR.9-8.00 İtiraz ve Şikayet Prosedürü’ne göre değerlendirilir.
 13. Merkez belgelendirilmiş kişilerin, kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

Marka/Logo Kullanımı

 1. Belge, Marka ve Logo Kullanımı ile ilgili detaylı bilgi herkesin erişimine açık olarak kampusmeslek.com adresinde PR.9-7.00 Belge, Marka ve Logo Kullanımı Prosedüründe açıklanmıştır.
 2. Logo/markanın kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markanın hizmete ait olmadığı, hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu belirtilir.
 3. Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde logo/marka kullanımı durdurulur.
 4. Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde PR.9-5.00 Belge Gözetim, Askıya Alma ve İptal Prosedürü’nde belirlendiği şekilde belge askıya alınır veya iptal edilir.

Kampüs’ün Yükümlülükleri

 1. Aday/belgelendirilmiş personel ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla, Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanını tüm çalışanlarına, komite ve kurul üyelerine ve sözleşmeli personeline imzalatmakla yükümlüdür.
 2. Kampüs, Belgelendirme Prosedürlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında dokümanlardaki yürürlük/revizyon tarihi esas alınır. Referans dokümanların güncel halleri web sitesinde yayınlanır.
 3. Kampüs’e itiraz ya da şikâyet olması durumunda, PR.9-8.00 İtiraz ve Şikayet Prosedürü uygulanır.

Sözleşmenin İptali ve Belgenin Askıya Alınması/İptali

 1. Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde gözetim yapılır.
 2. Gözetim Yöntemi; Kampüs tarafından belgelendirilen kişi, belge kapsamı/konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür. Belge sahibi gözetim süresine bakılmaksızın, sağlık durumunda olabilecek kalıcı değişikliğini (özür vb.) Kampüs’e bildirmek zorundadır.
 3. Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri Kampüs’e sunmayan belge sahibinin belgesi, askıya alınır. Kampüs, belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine yazılı olarak durumu bildirir. Belgesi askıya alınanlardan, belgenin askıya alındığı süre boyunca, belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamasına dair yazılı bildirim yapar.
 4. Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere Kampüs web sitesinden duyurusu yapılır.
 5. Belge sahibinin mesleğini icra edemediği süreçte belgenin askıya alınması ya da iptali gerekebilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

 1. Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce Kampüs’e başvurmayı, gerektiğinde Kampüs’ün itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak İstanbul mahkemelerini kabul ederler.
 2. İş bu belge, adayın belge almaya hak kazanması halinde geçerli olacaktır. Belge almaya hak kazanmayan kişiler için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.